ජපානයේ  සිටින බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ ප්‍රධානතම ප්‍රවාහන මාධ්‍යය ලෙස භාවිතා කරනුයේ දුම්රිය සේවයයි.

 

එම නිසා එම සේවාව ඉතා ක්‍රමාණුකූලව  ජනතාව වෙත ලබා දීම සඳහා ජපන් රජය කටයුතු කරනු දක්නට ලැබේ.

 

පැය 24 ක් ඇතුළත ලක්ෂ හතරක් පමණ මගීන් ගමන් කරන දුම්රියක් විනාඩි හතක් පමණ සුළු කාලයක් ඇතුළත පිරිසිදු කරන ආකාරය එම ක්‍රමානුකූල දැකිය හැකි කදිම නිදසුනකි.

 

  • Views 164