හිගුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කදවුරේදී අනතුරකට ලක් වූ බෙල් හෙලිකොප්ටරය රූගත කිරීමට ගිය මාධ්‍යවේදීන්ට ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් විසින් බාධා කර තිබේ. කෙසේනමුත් එම බාධා කිරීම් මැද අනතුරකට ලක් වූ හෙලිකොප්ටර් යානය රූගත කිරීමටද මාධ්‍යවේදීන් සමත් වී ඇත. මෙම හෙලිකොප්ටරය අනතුරකට ලක් වී ඇත්තේ පුහුණුවීම් අතරතුරදීයි. මීටපෙරද මෙවැනිම අනතුරක් සිදු විය.

  • Views 144