පැයට කිලෝමීටර් 574 වේගයෙන් ගමන් කරන දුම්රියක් පිළිබඳ පුවතක් වාර්තා වේ.

 

ප්‍රංශයට අයත් මෙම දුම්රිය මේ වනවිට සාර්ථකව මගීන්ද ප්‍රවාහනය කෙරේ.

  • Views 120