ලෝකයේ වේගයෙන්ම පැදවිය හැකි එක් වාහන වර්ගයක් ලෙස ලැම්බොගිනි සැලකිය හැකිය.

නමුත් මෙම ලැම්බොගිනි නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝ මෙතෙක් කිසිවෙකු දැක නොතිබුණි.

පසුගියදා එම ක්‍රියාවලිය ඇතුළත් වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් විය.

 

  • Views 124