වීදුරුවලින් නිර්මාණය කළ ලොව දිගම පාලම ලබන මාසයේදී විවෘත කිරීමට චීනය සූදානම් වේ.

අඩි 985ක උසකින් පිහිටි වීදුරු පාලමේ දිග අඩි 1400ක් පමණ වේ.

ලෝක වාර්තා 10ක් බිඳහෙලන පාලම මීටර් 6ක පළලකින් යුක්තයි.

පාලම නිර්මාණය කිරීම සදහා ආසන්න වශයෙන් ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 39ක පමණ මුදලක් වැය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

නගර දෙකක් යා කරමින් ඉදිකර ඇති මෙම පාලමේ එකවර 30දෙනෙකුට පමණ  ගමන් කළ හැකිය.

ජුලි මාසයේ අග භාගයේ දී පාලම විවෘත කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

  • Views 189